Obvestilo o kvalificiranem deležu

13. 2. 2007

JUTEKS d.d., Ložnica 53 A , Žalec, v skladu s četrtim odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/06, v nadaljevanju ZPre-1) objavlja, da je od družbe Triglav družba za upravljanje, d.o.o. Slovenska cesta 54, Ljubljana dne 12.2.2007 prejela obvestilo, da je dne 12.2.2007 odsvojila 264 delnic z oznako JTKG, izdajatelja Juteks d.d., s čemer se je skupno število delnic tega izdajatelja v njihovi lasti zmanjšalo s 46.304 na 46.040, oziroma se je njihov delež v osnovnem kapitalu družbe zmanjšal s 7,22% na 7,18%.