Sprememba kvalificiranega deleža

5. 2. 2007

JUTEKS d.d., Ložnica 53 A, Žalec, v skladu s četrtim odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/06, v nadaljevanju ZPre-1) objavlja, da je od družbe Triglav družba za upravljanje, d.o.o. Slovenska cesta 54, Ljubljana dne 5.2.2007 prejela obvestilo, da je dne 5.2.2007 odsvojila 200 delnic z oznako JTKG, izdajatelja Juteks d.d., s čemer se je skupno število delnic tega izdajatelja v njihovi lasti zmanjšalo s 46.504 na 46.304, oziroma se je njihov delež v osnovnem kapitalu družbe zmanjšal s 7,25% na 7,22%.