Objava nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2006

30. 3. 2007

Skupinski računovodski izkazi za leto 2006 vključujejo računovodske izkaze obvladujoče družbe Juteks d.d. in odvisnih podjetij Juteks OOO in Juteks RU OOO, ki sta v 100% lasti obvladujoče družbe. Primerjava na preteklo leto za konsolidirane izkaze ni podana, ker v letu 2005 ti družbi še nista delovali.


Nadzorni svet, ki se je dne 28.3.2007 sestal na svoji 34. seji, je poslovanje JUTEKS d.d. v letu 2006 ocenil kot uspešno.


Objava nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2006


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba JUTEKS, d.d., Žalec objavlja nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze za leto 2006


Družbe, vključene v konsolidacijo

Juteks d.d.

OOO JUTEKS (Moskva, Rusija)

OOO JUTEKS RU (Kameškovo, Rusija)


Nadzorni svet se je dne 28.3.2007 sestal na svoji 34. seji. Obravnaval je plan za leto 2007, izplačilo variabilnega dela plače za upravo, potek investicije v izgradnjo nove tovarne in poslovanje v letu 2006.


Predstavljena je bila dokončna verzija načrta poslovanja za leto 2007, ki predvideva 4,6% rast prihodkov. Nadzorni svet se je strinjal s predstavljenim načrtom.


Nadzorni svet je potrdil nagrado upravi, ki se v 2/3 izplača v delnicah Juteksa; za uspešno vodenje prejme direktor družbe Milivoj Dolar 94 delnic.


Uprava je predstavila aktivnosti pri vzpostavitvi proizvodnje v Rusiji ter predviden terminski načrt, ki je podaljšan zaradi rokov izvajalcev del.


Poslovanje v letu 2006 je nadzorni svet ocenil kot uspešno. V Juteksu smo proizvedli 17.588.342 kvadratnih metrov talnih oblog, kar je 20,25% več kot preteklo leto. Prodali smo 16.601.152 kvadratnih metrov talnih oblog, kar je povišanje za 17,4% glede na leto 2005. Realizirani prihodki od prodaje za matično družbo znašajo 10.767 mio SIT. Navkljub dobri prodaji je bil dosežen poslovni izid iz poslovanja v višini 663 mio SIT nižji od planiranega; glavni razlog za to so konstantno visoke cene surovin. V povprečju je bil PVC v letu 2006 za 5,4% dražji kot v letu 2005, mehčala pa za 22%, zaradi prevelikega povpraševanja po teh surovinah na trgu. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja družbe Juteks d.d. za leto 2006 znaša 819 mio SIT.


Skupinski računovodski izkazi za leto 2006 vključujejo računovodske izkaze obvladujoče družbe Juteks d.d. in odvisnih podjetij Juteks OOO in Juteks RU OOO, ki sta v 100% lasti obvladujoče družbe. Primerjava na preteklo leto za konsolidirane izkaze ni podana, ker v letu 2005 ti družbi še nista delovali. Skupinski računovodski izkazi so sestavljeni skladno z določili Mednarodnih standardov računovodskega poročanja.


V konsolidiranem izkazu uspeha je prikazan čisti dobiček v višini 804 mio SIT. V hčerinskih družbah Juteks OOO in Juteks RU OOO, ki ju je družba Juteks d.d. ustanovila v preteklem letu nismo zunaj skupine Juteks realizirali nobenih prihodkov.


Priloženi podatki za družbo JUTEKS d.d. bodo danes, 30. marca 2007 posredovani na AJPES.


Direktor

Milivoj Dolar