Uprava družbe sklicuje 11. redno sejo skupščine delničarjev družbe

14. 5. 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) uprava družbe sklicuje 11. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v v ponedeljek, dne 18. JUNIJA 2007 ob 12. uri na sedežu družbe na Ložnici 53 a v Žalcu

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 14. ure do vključno 18. junija 2007, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh www.juteks.si

Udeležba na skupščini

Delničarji oz. pooblaščenci se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo svojo glasovalno pravico pod pogojem, da so na dan 14. 6. 2007 vpisani v KDD kot delničarji družbe in da svojo udeležbo prijavijo upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najkasneje do vključno 14. 6. 2007. Pooblaščenci so upravi dolžni dostaviti pisno pooblastilo v roku, ki velja za prijavo delničarjev, katere zastopajo.

Upravi morajo biti dostavljena originalna pooblastila. Za pooblaščence pravnih oseb, ki niso hkrati njeni zastopniki, morajo biti pooblastila opremljena z žigom pravne osebe in jim mora biti priložen veljavni izpisek iz sodnega registra (zadošča kopija).


Direktor

Milivoj Dolar