Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2006

14. 5. 2007

V Juteksu smo v prvih štirih mesecih letošnjega leta proizvedli 4.602.114 m2 talnih oblog, kar je 5,8% manj kot v istem obdobju preteklega leta. V istem obdobju smo prodali 4.718.679 kvadratnih metrov talnih oblog, kar je 0,7% več kot v letu 2006.


Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2006


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba JUTEKS, d.d., Žalec objavlja povzetek revidiranega letnega poročila z revizijskim mnenjem za leto 2006


Družbe, vključene v konsolidacijo


V konsolidirane računovodske izkaze Skupine Juteks sta poleg krovne družbe JUTEKS, proizvodnja talnih oblog d.d., Žalec vključeni še družbi:

OOO JUTEKS RU, Kameškovo, Rusija

IN

OOO JUTEKS, Moskva, Rusija


Vpogled v letno poročilo


Celotno revidirano letno poročilo in konsolidirano letno poročilo Skupine Juteks je na vpogled na sedežu družbe Juteks d.d. Ložnica 53/a Žalec, vsak delovnik med 8.00 in 13.00.


Revidirano letno poročilo družbe Juteks d.d. in Skupine Juteks, skupaj z revizorjevim mnenjem, bo v skladu s predpisi posredovano Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.


Direktor

Milivoj Dolar