Obvestilo o spremembi kvalificiranega deleža

25. 7. 2007

JUTEKS d.d., Ložnica 53 A, Žalec, v skladu s četrtim odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/06, v nadaljevanju ZPre-1) objavlja, da je od družbe Banka Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, dne 25.7.2007 prejela obvestilo, da je dne 18.7.2007 odsvojila 486 delnic z oznako JTKG, izdajatelja Juteks d.d., s čemer se je skupno število delnic tega izdajatelja v njihovi lasti zmanjšalo s 32.986 na 32.500. Njihov delež v osnovnem kapitalu družbe se je po transakciji zmanjšal s 5,14% na 5,07%.


To obvestilo bo od današnjega dne dalje objavljeno tudi na naši spletni strani http://www.juteks.si/sl/novice.


Milivoj Dolar

Direktor