Obvestilo o spremembi kvalificiranega deleža

3. 7. 2007

JUTEKS d.d., Ložnica 53 A, Žalec, v skladu s četrtim odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/06, v nadaljevanju ZPre-1) objavlja, da je od družbe Triglav družba za upravljanje, d.o.o. Slovenska cesta 54, Ljubljana dne 20.7.2007 prejela obvestilo:

da je dne 19.7.2007 odsvojila 58 delnic z oznako JTKG, izdajatelja Juteks d.d., s čemer se je skupno število delnic tega izdajatelja v njihovi lasti zmanjšalo s 42.774 na 42.716, oziroma se je njihov delež v osnovnem kapitalu družbe zmanjšal s 6,67% na 6,66%.

Transakcija je bila opravljena za račun vzajemnih skladov Triglav DZU.

To obvestilo bo od današnjega dne dalje objavljeno tudi na naši spletni strani. http://www.juteks.si/sl/novice.


Direktor

Milivoj Dolar