Obvestilo o vpisu sprememb statuta družbe v sodni register

28. 8. 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba JUTEKS, d.d., Žalec objavlja naslednje sporočilo:


Okrožno sodišče v Celju je dne 24.8.2007 izdalo sklep Srg 2007/00076 s katerim je odločilo o vpisu spremembe statuta v sodni register.

Sprememba se nanaša na pretvorbo osnovnega kapitala iz tolarjev v evre ter na uvedbo kosovnih delnic.

Na podlagi spremenjenega člena 4.1. Statuta, sedaj osnovni kapital družbe znaša 2.674.771,44 in je razdeljen na 641.432 navadnih imenskih kosovnih delnic.

Čistopis statuta bo od danes dalje na voljo na spletnih straneh družbe.


Direktor

Milivoj Dolar