Obvestilo o kvalificiranem deležu

16. 8. 2007

JUTEKS d.d., Ložnica 53 A, Žalec, v skladu s četrtim odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/06, v nadaljevanju ZPre-1) objavlja, da je od člana nadzornega sveta Mitje Zagoričnika, Kidričeva 3, Žalec dne 16.8.2007 prejela obvestilo, da je dne 14.8.2007 odsvojil 500 delnic z oznako JTKG, izdajatelja Juteks d.d., s čemer se je skupno število delnic tega izdajatelja v njegovi lasti zmanjšalo z 1200 na 700. Njegov delež v osnovnem kapitalu družbe se je po transakciji zmanjšal s 0,187% na 0,109%.

Obvestilo o kvalificiranem deležu


JUTEKS d.d., Ložnica 53 A, Žalec, v skladu s četrtim odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/06, v nadaljevanju ZPre-1) objavlja, da je od družbe Triglav družba za upravljanje, d.o.o. Slovenska cesta 54, Ljubljana dne 13.8.2007 prejela obvestilo:


da je dne 9.8.2007 odsvojila 500 delnic z oznako JTKG, izdajatelja Juteks d.d., s čemer se je skupno število delnic tega izdajatelja v njihovi lasti zmanjšalo s 42.106 na 41.606, oziroma se je njihov delež v osnovnem kapitalu družbe zmanjšal s 6,56% na 6,49%.

Transakcija je bila opravljena za račun vzajemnih skladov Triglav DZU.


Direktor

Milivoj Dolar