Obvestilo o kvalificiranem deležu

9. 8. 2007

JUTEKS d.d., Ložnica 53 A , Žalec, v skladu s četrtim odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/06, v nadaljevanju ZPre-1) objavlja, da je od družbe Triglav družba za upravljanje, d.o.o. Slovenska cesta 54, Ljubljana dne 8.8.2007 prejela obvestilo:

da je dne 26.7.2007 odsvojila 500 delnic z oznako JTKG, izdajatelja Juteks d.d., s čemer se je skupno število delnic tega izdajatelja v njihovi lasti zmanjšalo s 42.716 na 42.216, oziroma se je njihov delež v osnovnem kapitalu družbe zmanjšal s 6,66% na 6,58%.

da je dne 8.8.2007 odsvojila 110 delnic z oznako JTKG, izdajatelja Juteks d.d., s čemer se je skupno število delnic tega izdajatelja v njihovi lasti zmanjšalo s 42.216 na 42.106, oziroma se je njihov delež v osnovnem kapitalu družbe zmanjšal s 6,58% na 6,56%.

Vse transakcije so bile opravljene za račun vzajemnih skladov Triglav DZU.

Direktor

Milivoj Dolar