Obvestilo o kvalificiranem deležu

7. 8. 2007
JUTEKS d.d., Ložnica 53 A, Žalec, v skladu s četrtim odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/06, v nadaljevanju ZPre-1) objavlja, da je od člana nadzornega sveta Mitje Zagoričnika, Kidričeva 3, Žalec dne 7.8.2007 prejela obvestilo, da je dne 6.6.2007 odsvojil 1500 delnic z oznako JTKG, izdajatelja Juteks d.d., s čemer se je skupno število delnic tega izdajatelja v njegovi lasti zmanjšalo z 2.700 na 1.200. Njegov delež v osnovnem kapitalu družbe se je po transakciji zmanjšal s 0,4209% na 0,187%.

Direktor
Milivoj Dolar