Vpis kosovnih delnic v KDD

17. 9. 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba JUTEKS, d.d., Žalec objavlja naslednje sporočilo:


KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana je na podlagi odločbe opr. št. KD 2103-4 z dne 14.9.2007, v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri delnicah z oznako JTKG, ISIN koda SI0031107863 dne 17.9.2007 spremenila podatek o nominalni vrednosti delnice tako, da se odslej glasi : 1 kos.


Direktor

Milivoj Dolar