Obvestilo o stanju pomembnega deleža - 573. člen ZTFI

16. 10. 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba JUTEKS, d.d., Žalec objavlja naslednje sporočilo:


Na podlagi 2. odstavka 573. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007, z dne 27.7.2007), družba Juteks, proizvodnja talnih oblog d.d., s sedežem v Žalcu, Ložnica 53 a, sporoča:


Dne 16.10.2007 nas je Triglav, družba za upravljanje d.o.o., Slovenska cesta 54, Ljubljana, obvestila, da je bil Delniški vzajemni sklad Triglav steber I, ob uveljavitvi ZTFI imetnik 6,37% deleža glasovalnih pravic izdajatelja JUTEKS d.d.

Triglav, družba za upravljanje je upravljalec navedenega sklada in kot taka upravičena za uresničevanje glasovalnih pravic v njegovem imenu.


Vsi vzajemni skladi v upravljanju Triglav DZU d.o.o. so skupaj imetniki 6,39% deleža glasovalnih pravic v JUTEKS d.d.


Dne 16.10.2007 nas je Banka Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, obvestila da je bila na dan 10.10.2007 imetnica 5,04% deleža glasovalnih pravic izdajatelja JUTEKS d.d.

To obvestilo je bilo pripravljeno zaradi uskladitve objav z ZTFI in ne pomeni dejanske spremembe v lastniški strukturi.


Direktor

Milivoj Dolar