Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2007

28. 3. 2008

Obvestilo o 38. seji nadzornega sveta družbe in nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2007.


Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2007


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba JUTEKS, d.d., Žalec objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2007


Nadzorni svet se je na svoji 38. redni seji sestal 27.3.2008. Obravnavane so bile naslednje teme: pregled poslovanja v letu 2007 in začetku leta 2008, plan za leto 2008, izplačilo variabilnega dela plače za upravo ter stanje na projektu »Rusija«.


Poslovanje v preteklem obdobju je nadzorni svet ocenil kot uspešno. V preteklem letu smo proizvedli 16.957.592 kvadratnih metrov talnih oblog, kar je 3,6% manj kot leto poprej in 0,3% več kot smo planirali. V letu 2007 smo prodali 17.354.452 kvadratnih metrov talnih oblog in s tem presegli planirano količino prodaje za 2,7%, ter prodajo v letu 2006 za 4,5%. Na nabavni strani smo zopet bili priča višanju cen najpomembnejših surovin. V povprečju je bil PVC v letu 2007 za 3,6% dražji kot v letu 2006, mehčala pa za 19%. Cene surovin so bile visoke zaradi visokih cen nafte in zaradi velikega povpraševanja na trgu. Poslovni izid iz poslovanja je dosežen v višini 2,21 mio EUR, kar je manj kot smo načrtovali, predvsem zaradi višjih cen surovin, katerih vrednost predstavlja že preko 72% vseh potrebnih proizvodnih resursov. Dosežen čisti poslovni izid v vrednosti 7,35 mio EUR je poleg rednega poslovanja v največji meri rezultat odprodaje delnic Abanke.


Obravnavan načrt poslovanja za leto 2008 predvideva nekoliko višjo količinsko prodajo kot je bila planirana v letu 2007, to je 17,10 mio kvadratnih metrov talnih oblog. Ob tej predvideni prodaji bomo realizirali 52,20 mio EUR prihodkov. Planiran čisti poslovni izid je 3,31 mio EUR. Poslovanje v začetku leta 2008 je skladno z načrtom.


Nadzorni svet je potrdil nagrado upravi za uspešno vodenje, ki se v 2/3 izplača v delnicah Juteksa; direktor Milivoj Dolar prejme iz sklada lastnih delnic155 delnic JTKG.


Predstavljeno je bilo izvajanje projekta "Rusija". Konec leta 2007 smo dobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo proizvodnega kompleksa. Aktivna dela na gradbišču se bodo pričela v aprilu. Predvideno je, da proizvodnja steče na začetku leta 2009.


To obvestilo, vključno z nerevidiranimi nekonsolidiranimi računovodskimi izkazi za leto 2007, bo od današnjega dne dalje objavljeno tudi na naši spletni strani http://www.juteks.si/sl/novice in bo na javnih spletnih straneh družbe dostopno še najmanj pet let.

Nerevidirane in nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2007 bo družba dne 31.3.2008 predložila z Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za potrebe državne statistikeDirektor

Milivoj Dolar