Sklic skupščine

14. 5. 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 12. redno sejo skupščine delničarjev družbe,


ki bo v v ponedeljek, dne 16. JUNIJA 2008 ob 12. uri na sedežu družbe na Ložnici 53 a v Žalcu


Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 14. ure do vključno 16. junija 2008, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh www.juteks.si


Udeležba na skupščini


Delničarji oz. pooblaščenci se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo svojo glasovalno pravico pod pogojem, da so na dan 11. 6. 2008 vpisani v KDD kot delničarji družbe in da svojo udeležbo prijavijo upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najkasneje do vključno 11. 6. 2008. Pooblaščenci so upravi dolžni dostaviti pisno pooblastilo v roku, ki velja za prijavo delničarjev, katere zastopajo.

Upravi morajo biti dostavljena originalna pooblastila. Za pooblaščence pravnih oseb, ki niso hkrati njeni zastopniki, morajo biti pooblastila opremljena z žigom pravne osebe in jim mora biti priložen veljavni izpisek iz sodnega registra (zadošča kopija).


To obvestilo bo od današnjega dne dalje naslednjih 5 let objavljeno tudi na naši spletni strani http://www.juteks.si/


Direktor

Milivoj Dolar