Obvestilo o seji nadzornega sveta

9. 5. 2008

Nadzorni svet je na svoji 39. redni seji dne 8.5.2008 obravnaval naslednje teme: pregled poslovanja v letu 2008, obravnava letnega poročila, priprava predlogov za 12. skupščino družbe in projekt Rusija.


V prvih treh mesecih letošnjega leta smo v Juteksu proizvedli 4,4 mio kvadratnih metrov talnih oblog, kar je 23,7 % več kot v istem obdobju lani in 2,9% nad linearnim planom. V istem obdobju smo prodali 3,8 mio kvadratnih metrov talnih oblog in s tem presegli lansko prodajo za 3,8%. Za linearanim planom zaostajamo za 11,7%, kar je normalno glede na sezonski značaj prodaje. Realizirali smo 11,4 mio EUR čistih prihodkov od prodaje. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja v znesku 841 tisoč EUR je v okviru planiranih vrednosti in je precej nižji od lanskega zaradi odsotnosti finančnih prihodkov, ki so v lanskem letu bistveno vplivali na končni rezultat.


Člani nadzornega sveta so obravnavali revidirane izkaze matične družbe in skupine Juteks ter sprejeli letno poročilo družbe Juteks d.d. in konsolidirano letno poročilo skupine Juteks.


Uprava in člani nadzornega sveta so skupaj pripravili in potrdili dnevni red in predloge sklepov skupščine, ki bo zasedala 16.6.2008. Sklic skupščine, z gradivom ter letnim poročilom in povzetkom letnega poročila bo objavljen v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet ter na spletnih straneh družbe 14.5.2008.


Nadzornemu svetu je bilo predstavljeno izvajanje projekta Rusija. Na gradbišču poslovno-proizvodnega kompleksa so po zamenjavi izvajalca gradnje v aprilu 2008 zemeljska in gradbena dela v polnem teku. Slavnostna otvoritev gradnje s položitvijo temeljnega kamna bo 15.5.2008.


Direktor


Milivoj Dolar