Informacija o poslovanju družbe v prvem polletju 2008

4. 8. 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba JUTEKS, d.d., Žalec objavlja naslednje sporočilo:


Poslovanje družbe je bilo v prvi polovici letošnjega leta stabilno na področju proizvodnje in prodaje. Zaradi negativnih premikov na trgih surovin ter kapitalskih in denarnih trgih čisti poslovni izid obračunskega obdobja zaostaja za načrtovanim.


Do konca julija smo proizvedli 8,76 mio kvadratnih metrov talnih oblog, kar je 15,6% več kot v letu 2007. V tem obdobju je bilo prodanih 7,96 mio kvadratnih metrov talnih oblog, to je 4% več kot lani in 6,8% manj kot je zastavljen linearni letni načrt.


V prvem polletju leta 2008 smo realizirali 24,32 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 10,5% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Poslovni izid iz poslovanja v višini 2,17 mio EUR je za 0,37 mio EUR višji kot v preteklem letu. Čisti poslovni izid iz rednega delovanja za to obdobje znaša 1,29 mio EUR, kar je rezultat finančnih odhodkov iz oslabitve finančnih naložb namenjenih prodaji in višjih stroškov obresti. Čisti poslovni izid iz rednega delovanja v enakem obdobju 2007 je znašal 7,16 mio EUR kot posledica izrednih finančnih prihodkov od prodaje vrednostnih papirjev. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je dosežen v višini 1,04 mio EUR, v letu 2007 pa v višini 5,51 mio EUR.


Direktor

Milivoj Dolar