Obvestilo o seji nadzornega sveta

19. 9. 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba JUTEKS, d.d., Žalec objavlja naslednje sporočilo:

Na redni 40. seji dne 18.9.2008 je nadzorni svet obravnaval poslovanje družbe Juteks d.d. v prvih osmih mesecih leta ter izvajanje projekta Rusija.


Do konca avgusta smo v družbi Juteks d.d. proizvedli 11,05 mio kvadratnih metrov talnih oblog, kar je 7% več kot v letu 2007. Za linearnim planom zaostajamo za 3% kar pa je usklajeno s sezonskim nihanjem prodaje. V tem obdobju je bilo prodanih 11,13 mio kvadratnih metrov talnih oblog, to je 1,7% več kot lani in 2,3% manj kot je zastavljen linearni letni načrt.


V prvih sedmih mesecih leta 2008 smo realizirali 28,18 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 7,8% več kot v enakem obdobju preteklega leta. Poslovni izid iz poslovanja v višini 2,22 mio EUR je za 0,34 mio EUR višji kot v preteklem letu. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je dosežen v višini 1,01 mio EUR, kar je posledica višjih stroškov obresti in finančnih odhodkov iz oslabitve finančnih naložb namenjenih prodaji. Nadzorni svet je zavzel stališče, da je potrebno zaradi zavarovanja premoženja družbe portfelj vrednostnih papirjev, ki so namenjeni prodaji za financiranje projekta Rusija odprodati, če pride do takšnega padca na trgu kapitala, da pade IRR portfelja pod začrtano vrednost.


V okviru projekta Rusija so bile podane naslednje bistvene informacije. Izvajajo se dela na montaži jeklene konstrukcije na proizvodnem objektu ter prvem skladišču. Postopek za uvoz opreme iz EU v Rusijo je v teku. Trenutno so na usposabljanju pri nas proizvodni sodelavci iz Rusije. Glede na trenutno izvedena dela pričakujemo zagon proizvodnje konec 2. kvartala 2009.


To obvestilo bo od današnjega dne dalje objavljeno tudi na naši spletni strani http://www.juteks.si/sl/novice in bo na javnih spletnih straneh družbe dostopno še najmanj pet let.


Direktor

Milivoj Dolar