Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2008

27. 3. 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba JUTEKS, d.d., Žalec objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2008


Nadzorni svet se je na svoji 42. redni seji sestal 26.3.2009. Obravnavane so bile naslednje teme: pregled poslovanja v letu 2008 in začetku leta 2009, plan za leto 2009, izplačilo variabilnega dela plače za upravo ter stanje na projektu »Rusija«.


V preteklem letu smo proizvedli 16.575.707 kvadratnih metrov talnih oblog, kar je 2,3% manj kot leto poprej in 3,2% manj kot smo planirali. V letu 2008 smo prodali 15.857.769 kvadratnih metrov talnih oblog kar pomeni 7,3% nižjo prodajo od načrtovane in 8,6% nižjo kot leto prej. Kljub količinsko manjši prodaji pa je le-ta vrednostno manjša samo za 0,75%, kar je posledica njene izboljšane strukture, v smislu večjega obsega prodaje kvalitetnejših in dražjih artiklov.

Rast cen naših najpomembnejših surovin je negativno vplivala na rezultat iz poslovanja. Cena PVC prahu, ki predstavlja vrednostno najpomembnejši delež surovin, je bila med letom, v primerjavi z letom 2007, višja v povprečju za 8,19%, cena mehčal pa za 4,5%.

Ceni steklenega flisa in poliesterskega filca sta se med letom gibali v okvirih, ki smo jih predvideli s planom.

V letu 2008 smo dosegli čisti poslovni izid v višini 1,74 mio EUR, nanj pa so poleg rednega poslovanja vplivale tudi oslabitve finančnih naložb.


Nadzorni svet je obravnaval osnutek Plana za leto 2009. Glede na izredne gospodarske razmere je predlagal, da uprava plan do naslednje seje revidira.

Nadzorni svet je obravnaval tudi izplačilo nagrad upravi za leto 2008 in se je strinjal z odločitvijo direktorja, da se izplačilo nagrade za leto 2008 ne izvede.

Članom nadzornega sveta je bil v okviru rednega spremljanja podrobneje predstavljen potek realizacije naložbe v Ruski federaciji, zlasti s poudarkom na aktivnostih, ki so se odvijale v času od decembrske seje. Sočasno z zaključevanjem gradbene infrastrukture, je v polnem zamahu montaža tehnološke opreme, ki bo predvidoma dokončana v juliju 2009, ko načrtujemo zagon proizvodnje. Predmet tokratne obravnave investicije je bil tudi njen podrobnejši finančni pregled. Člani NS so upravi predlagali, da le-ta do naslednje seje pripravil podrobnejši in bolj natančno strukturiran finančni prikaz celotne investicije.


Nerevidirane in nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2008 bo družba dne 31.03.2009 predložila Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za potrebe državne statistike.


Direktor

Milivoj Dolar