Vabilo na 13. skupščino družbe Juteks d.d.

24. 4. 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 13. redno sejo skupščine delničarjev družbe,


ki bo v v sredo, dne 10. JUNIJA 2009 ob 12. uri na sedežu družbe na Ložnici 53 a v Žalcu.


Dnevni red s predlogi sklepov


1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine

Direktor družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog za izvolitev delovnih organov;

Izvolijo se delovni organi skupščine: predsednica skupščine mag. Breda Hladnik in preštevalca glasov, Jelka Štorman ter predstavnik družbe IXTLAN d.o.o.


Na podlagi 304. člena ZGD-1, bo notarski zapisnik izdelal notar Srečko Gabrilo iz Žalca.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta

Direktor družbe bo skupščini predstavil revidirano Letno poročilo Juteks d.d. in konsolidirano letno poročilo skupine JUTEKS za poslovno leto 2008. Predsednik nadzornega sveta bo predstavil poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2008.

3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2008 znaša 30.918.312 EUR. Na predlog uprave in nadzornega sveta celotni bilančni dobiček ostane nerazporejen.


3.1.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in z njo potrjuje ter odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2008.


3.2.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in z njo potrjuje ter odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2008.

4. Sprememba statuta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Točka 6.1. se spremeni tako, da se glasi:

(šest, ena) Nadzorni svet Družbe šteje štiri člane, ki zastopajo delničarje. Vsi člani imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom drugače določeno.


Točka 6.2. se spremeni tako, da se glasi:

6.2. (šest, dve) Če je v Družbi izvoljen svet delavcev, imenuje le-ta v nadzorni svet dva člana. V tem primeru šteje nadzorni svet šest članov.

5. Volitve članov nadzornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Kandidata pod zaporedno številko 5 in 6 se volita samo v primeru, če sklep iz točke 4 dnevnega reda ni izglasovan.


Za člane nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital, se za naslednje štiriletno mandatno obdobje izvolijo:

1. Dr. Borut Bratina,

2. Robert Čehovin,

3. Boštjan Drevenšek,

4. Andrej Žejn,

5. Mitja Zagoričnik

6. Matjaž Omladič


Novoizvoljenim članom nadzornega sveta začne mandat teči dne 30.12.2009, ko se izteče mandat sedanjim članom nadzornega sveta.


Informacije o kandidatih za člane nadzornega sveta so delničarjem na razpolago na spletnih straneh družbe.


Svet delavcev je na seji 24.4.2009 za predstavnike delavcev v nadzornem svetu imenoval Igorja Goronjo, Zdenka Jazbeca in Igorja Robido.

6. Imenovanje finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2009

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2009 se imenuje revizorsko družbo BDO EOS Revizija d.o.o., Ljubljana

7. Določitev višine sejnine zunanjim članom komisij

Predlog sklepa uprave:

Zunanjim članom komisij, ki so ustanovljene v skladu z veljavno zakonodajo pripada plačilo v višini, ki ga za svoje delo v nadzornem delu prejme predsednik nadzornega sveta.


Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled Gradiva

Gradivo za skupščino: Letno poročilo Juteks, d.d. in konsolidirano letno poročilo skupine Juteks, poročilo Nadzornega sveta, predlog spremembe Statuta in utemeljitvami, predlogi sklepov ter pojasnila k posameznim predlogom so vsem delničarjem na razpolago na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 14. ure do vključno 10. junija 2009, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh www.juteks.si


Udeležba na skupščini


Delničarji oz. pooblaščenci se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo svojo glasovalno pravico pod pogojem, da so na dan 5. 6. 2009 vpisani v KDD kot delničarji družbe in da svojo udeležbo prijavijo upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najkasneje do vključno 5. 6. 2009. Pooblaščenci so upravi dolžni dostaviti pisno pooblastilo v roku, ki velja za prijavo delničarjev, katere zastopajo.

Upravi morajo biti dostavljena originalna pooblastila. Za pooblaščence pravnih oseb, ki niso hkrati njeni zastopniki, morajo biti pooblastila opremljena z žigom pravne osebe in jim mora biti priložen veljavni izpisek iz sodnega registra (zadošča kopija).


Delničarji - fizične osebe in pooblaščenci se ob prihodu na skupščino izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki delničarjev - pravnih oseb pa z osebnim dokumentom in izpisom iz sodnega registra.


Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 min pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo ter glasovalne naprave.


Vse informacije, ki jih vsebuje to obvestilo bodo objavljene na uradnih spletnih straneh družbe od 24. aprila 2009 in bodo dosegljive najmanj 5 let.


Direktor

Milivoj Dolar


Pripeti dokumenti: