Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo za leto 2008

20. 4. 2009

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. Člen in 110. člen


Nadzorni svet je na svoji 43. seji sprejel revidirano Letno poročilo družbe Juteks d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine Juteks za leto 2008 ter potrdil predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2008.


Vpogled v letno poročilo

Celotno letno poročilo družbe Juteks d.d. in Skupine Juteks za leto 2008 je na vpogled na sedežu Juteks za leto 2008, bo skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja, posredovano Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve - AJPES v skladu s predpisi.