Obvestilo o poslovanju v prvem kvartalu in 43. seji nadzornega sveta

24. 4. 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba JUTEKS, d.d., Žalec objavlja naslednje sporočilo:


V prvem kvartalu leta 2009 smo prodali 1,84 mio kvadratnih metrov talnih oblog, kar je 26,5% manj, kot smo si zastavili s planom. Glede na to, da je plan izdelan linearno, je v tem rezultatu potrebno upoštevati tudi neugodni sezonski značaj prodaje.


Ocena uprave je, da se bo v mesecu aprilu prodaja povečala za cca 8 % v primerjavi z marcem.


V tem obdobju smo realizirali 5,27 mio EUR čistih prihodkov od prodaje. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja v višini -0,45 mio EUR je zaradi manjše prodaje nižji od planiranega.


Nadzorni svet se je dne 23.4.2009 sestal na svoji redni 43. seji, na kateri je obravnaval letno poročilo, predloge sklepov za 13. Skupščino družbe, spremembo Plana ter pregled projekta Rusija.

Člani nadzornega sveta so ob sodelovanju revizijske komisije pregledali revidirane izkaze matične družbe in skupine Juteks ter sprejeli letno poročilo družbe Juteks d.d. in konsolidirano letno poročilo skupine Juteks.

Uprava in člani nadzornega sveta so skupaj pripravili in potrdili dnevni red in predloge sklepov skupščine, ki bo zasedala 10.6.2009. Sklic skupščine, z gradivom ter letnim poročilom in povzetkom letnega poročila bo objavljen v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet ter na spletnih straneh družbe.

V novem predlogu plana za leto 2009 uprava ocenjuje, da bo kljub še vedno zmanjšanem povpraševanju s strani naših kupcev, dosegla planirano prodajo v višini 10 mio kvadratnih metrov talnih oblog. Ob izpolnitvi te predpostavke, bodo doseženi čisti prihodki od prodaje v višini 26,7 mio EUR. Čisti poslovni izid pa bo znašal 0,39 mio EUR.

Članom nadzornega sveta je bil v okviru rednega spremljanja podrobneje predstavljen potek realizacije naložbe v Ruski federaciji, zlasti s poudarkom na aktivnostih, ki so se odvijale v času od zadnje seje. Predmet tokratne obravnave investicije je bil tudi njen podrobnejši finančni pregled. Vrednostno in tehnološko zahtevna investicija v izgradnjo nove tovarne PVC talnih oblog v Rusiji, ki je locirana na lastnem zemljišču v kraju Kameškovo cca. 200 km vzhodno od Moskve, prehaja v zaključno fazo. Montaža tehnološke opreme poteka v skladu z načrtovano dinamiko, gradbeno obrtniška dela vključno z izgradnjo komunalne in energetske infrastrukture ter zunanja ureditev pa nekoliko zamuja zaradi neugodnih vremenskih pogojev. Vrednost vložka v opremo znaša 20 mio EUR in je v skladu z načrtovano vrednostjo. Vrednost investicije v objekte vključno s komunalno in energetsko infrastrukturo pa znaša 16 mio EUR v kar je vključeno tudi 35 % povečanje prvotno načrtovanih proizvodno skladiščnih kapacitet.


Direktor

Milivoj Dolar