Nasprotni predlogi sklepov skupščine

25. 5. 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja nasprotne predloge sklepov skupščine z dne 28.4.2009.


Juteks, d.d., obvešča zainteresirane javnosti, da je dne 21.5.2009 od delničarja Banka Celje d.d. prejela nasprotni predlog k sklepu 5. točke dnevnega reda 13. seje skupščine družbe Juteks, d.d.

V nasprotnem predlogu delničar predlaga, da se v nadzorni svet namesto g. Andreja Žejna izvoli g. Davorin Zavašnik.

Življenjepis kandidata je predstavljen na spletnih straneh družbe.


To obvestilo bo od današnjega dne dalje objavljeno tudi na naši spletni strani http://www.juteks.si/sl/novice in bo na javnih spletnih straneh družbe dostopno še najmanj pet let.


Direktor

Milivoj Dolar