Obvestilo o poslovanju v obdobju 1-4 leta 2009

10. 6. 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba JUTEKS, d.d., Žalec objavlja naslednje sporočilo:


V prvih štirih mesecih leta 2009 smo prodali 2,72 mio kvadratnih metrov talnih oblog, kar je 18,3 % manj, kot smo si zastavili s planom in 46,6 % manj kot v enakem lanskem obdobju. Glede na to, da je plan izdelan linearno, je v tem rezultatu potrebno upoštevati tudi neugodni sezonski značaj prodaje.

Trend prodaje se je aprila začel obračati v pozitivno smer in ocena uprave je, da se bo to nadaljevalo tudi v mesecu juniju.


V tem obdobju smo realizirali 7,7 mio EUR čistih prihodkov od prodaje. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja v višini -0,407 mio EUR je zaradi manjše prodaje nižji od planiranega. Uprava ocenjuje, da bo s pomočjo varčevalnih ukrepov in zmanjševanja ter prilagajanja stroškov

dosežen planiran čisti poslovni izid za leto 2009 v višini 0,386 mio EUR.


Direktor

Milivoj Dolar