Obvestilo o sklepih skupščine

10. 6. 2009

Dne 10. junija 2009 je zasedala 13. redna skupščina, na kateri so bili sprejeti sklepi, navedeni v priponki te objave.

Obvestilo o sklepih skupščine


Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe Odstotek glasov, s katerimi je bil sprejet posamezni sklep, je naveden v priponki.

Sprejeti sklepi skupščine


1.Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine

Izvolijo se delovni organi skupščine: predsednica skupščine mag. Breda Hladnik in preštevalca glasov, Jelka Štorman ter predstavnik družbe IXTLAN d.o.o. Gregor Mavsar.


Na podlagi 304. člena ZGD-1, bo notarski zapisnik izdelal notar Srečko Gabrilo iz Žalca.


2.Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta

V tej točki ni bilo glasovanja.


3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2008 znaša 30.918.312 EUR. Na predlog uprave in nadzornega sveta celotni bilančni dobiček ostane nerazporejen.


3.1.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in z njo potrjuje ter odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2008.


3.2.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in z njo potrjuje ter odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2008.


Sklep sprejet v predlagani obliki.


4. Sprememba statuta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Točka 6.1. se spremeni tako, da se glasi:

(šest, ena) Nadzorni svet Družbe šteje štiri člane, ki zastopajo delničarje. Vsi člani imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom drugače določeno.


Točka 6.2. se spremeni tako, da se glasi:

6.2. (šest, dve) Če je v Družbi izvoljen svet delavcev, imenuje le-ta v nadzorni svet dva člana. V tem primeru šteje nadzorni svet šest članov.


Ta sklep stopi v veljavo z dnem, ko se izteče mandat članom, ki so bili izvoljeni na seji skupščine dne 22.4.2005.


Sklep sprejet v dopolnjeni obliki.


5. Volitve članov nadzornega sveta

Nasprotni predlog KAD:


Za člane nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital, se za naslednje štiriletno mandatno obdobje izvolijo:

1. Dr. Borut Bratina,

2. Dr. Boštjan Aver,

3. Boštjan Drevenšek,

4. Davorin Zavasnik.


Novoizvoljenim članom nadzornega sveta začne mandat teči dne 30.12.2009, ko se izteče mandat sedanjim članom nadzornega sveta.


Svet delavcev je na seji 24.4.2009 za predstavnike delavcev v nadzornem svetu imenoval Igorja Goronjo, Zdenka Jazbeca in Igorja Robido.


Sklep sprejet v vsebini, ki jo predlagal KAD


6. Imenovanje finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2009

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2009 se imenuje revizorsko družbo BDO EOS Revizija d.o.o., Ljubljana


Sklep sprejet v predlagani obliki


7. Določitev višine sejnine zunanjim članom komisij

Predlog sklepa uprave:

Zunanjim članom komisij, ki so ustanovljene v skladu z veljavno zakonodajo pripada plačilo v višini, ki ga za svoje delo v nadzornem delu prejme predsednik nadzornega sveta.


Sklep sprejet v predlagani obliki


Napovedane izpodbojne tožbe

Napovedana ni bila nobena izpodbojna tožba.


Direktor

Milivoj Dolar