Obvestilo o 45. seji nadzornega sveta

11. 12. 2009
Na redni 45. seji nadzornega sveta dne 10.12.2009 so nadzorniki obravnavali poslovanje v letu 2009, predlog letnega plana za 2010 in izvajanje projekta Rusija.

V enajstih mesecih leta 2009 je bilo proizvedeno 10.148.913 m2 talnih oblog, s čemer je bila dosežena za 10,7 % višja količinsko proizvodnja kot je bila planirana za to obdobje. V primerjavi s proizvodnjo v enakem obdobju lani to predstavlja 64,4 %.

Družba Juteks d.d. je v enajstih mesecih leta 2009 prodala za 10.269.183 m2 vinilnih talnih oblog in s tem dosegla količinsko prodajo višjo za 12 % v primerjavi s planom za to obdobje in dosegla leto 2008 v višini 67,7 %.
Vrednostno je družba Juteks d.d. v prvih enajstih mesecih leta 2009 presegla plan za 16,7 % in v višini 59,8 % dosegla prodajo leta 2008.
Po ocenah uprave bomo v letu 2009 presegli načrtovano prodajo v višini 8 %.

Nadzorni svet je obravnaval tudi poslovanje družbe Juteks d.d. v obdobju od 01.01.2009 do 31.10.2009. V tem obdobju je bil izid iz poslovanja družbe v višini 0,363 mio EUR. V primerjavi s planom za enako obdobje lani pa je bil izid iz poslovanja za 58 % nižji. Dobiček pred davkom oziroma celotni poslovni izid je znašal 0,238 mio EUR. Davek iz dobička je znašal 0,050 mio EUR, odloženi davki pa so znašali 0,006 mio EUR.

Čisti dobiček družbe Juteks d.d. je znašal 0,182 mio EUR. K slabšemu rezultatu je veliko pripomogla ponovna rast cen surovin v tretjem kvartalu.
Po ocenah uprave bo dosežen čisti poslovni izid za leto 2009 pod planiranim, bodo pa na ta rezultat negativno vplivale še slabitve računovodskih postavk, ki jih načrtujemo na dan 31.12.2009.

Sprejeta so bila izhodišča in osnutek plana za leto 2010 za Skupino Juteks, ki predvideva prodajo 16,053 mio m2 talnih oblog. Ob upoštevanju dejstva, da je odvisna družba pričela s proizvodnjo že v tem letu, načrtujemo da bo njena prodjaa  v letu 2010 znašala  6 mio m2. Planirana prodaja za Skupino Juteks za leto 2010 bo znašala 45,691 mio EUR.

Nadzorni svet je bil seznanjen z zaključnim poročilom o aktivnostih v zvezi z investicijo v Rusiji, ki je prešla v zadnjo fazo. Testna proizvodnja že teče, dne 21.12. 2009 pa bo stekla tudi redna proizvodnja.

Podana je bila ocena končne vrednosti investicije, ki znaša 35,71 mio EUR.

Direktor
Milivoj Dolar