Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov družbe Juteks d.d.za leto 2009

26. 3. 2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba JUTEKS, d.d., Žalec objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2009


V preteklem letu smo proizvedli 10,712 mio kvadratnih metrov talnih oblog, s čemer smo dosegli leto 2008 v višini 64,7 %. Količinski plan za leto 2009 smo presegli za 7,1 %.V letu 2009 smo prodali 10,882 mio kvadratnih metrov talnih oblog kar pomeni 8,2 % višjo prodajo od načrtovane. Prodajo leta 2008 smo dosegli v višini 68,2 %.

Čisti prihodki od prodaje so v tem obdobju znašali 30,05 mio EUR in so presegli zastavljen plan za 12,74 %. Glede na lansko primerljivo obdobje so se prihodki zmanjšali za 38,09 %. Razlog za zmanjšan obseg prodaje lahko najdemo v upadu povpraševanja po izdelkih na naših največjih trgih.


Čisti poslovni izid družbe Juteks d.d. je znašal - 2,077 mio EUR. K slabšemu rezultatu je veliko pripomogel velik upad prihodkov od prodaje, in knjiženje oslabitev ter popravkov terjatev in zalog. Kljub temu je Juteksu uspelo ohraniti in celo povečati določene tržne deleže, kar pa je zagotovilo za prihodnjo rast v pozitivno smer.


Juteks se je spremenjenim razmeram na trgu poskušal čim bolje prilagoditi tudi z organizacijo poslovanja. V skupnem dialogu s predstavniki zaposlenih smo poiskali rešitve, s katerimi smo si, kljub zmanjšanju obsega proizvodnje, prizadevali ohraniti čim več delovnih mest. V sklopu blažitve učinkov krize je uprava sprejela tudi številne druge ukrepe, ki se nanašajo na zmanjševanje in obvladovanje stroškov ter zagotavljanja pozitivnega denarnega toka. Juteks se je v boju s krizo osredotočal zlasti na sledeče cilje:

• ustvarjanje pozitivnega denarnega toka,

• krepitev tržnih deležev,

• optimiziranje procesov in s tem zniževanje stroškov,

• zmanjševanje potreb po obratnem kapitalu.

To obvestilo, vključno z nerevidiranimi nekonsolidiranimi računovodskimi izkazi za leto 2009, bo od današnjega dne dalje objavljeno tudi na naši spletni strani http://www.juteks.si/sl/novice in bo na javnih spletnih straneh družbe dostopno še najmanj pet let.


Direktor

Milivoj Dolar

Pripeti dokumenti: