Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

7. 7. 2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Juteks d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Juteks d.d. je 6. 7. 2010 prejela Sklep Okrožnega sodišča v Celju o vpisu spremembe podatkov, št. sklepa Srg 2010/21465 z dne 6. 7. 2010.

V skladu z navedenim sklepom se v sodni register vpiše sprememba statuta Juteks d.d. , ki je bil sprejet na 14. skupščini delničarjev, 10. 6. 2010.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.


Milivoj Dolar

Direktor


Priponka: