Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi Skupine Juteks in družbe Juteks d.d. za leto 2010

24. 3. 2011

V skladu s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Juteks d.d. objavlja nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze skupine Juteks in nerevidirane računovodske izkaze družbe Juteks d.d. za leto 2010. Računovodski izkazi so v prilogi.

Nadzorni svet se je z nerevidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi Skupine in krovne družbe seznanil na današnji seji.

Nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2010 bo družba dne 31.03.2011 predložila Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

To obvestilo, vključno z nerevidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi za leto 2010, bo od današnjega dne dalje objavljeno tudi na naši spletni strani http://www.juteks.si/sl/novice in bo na javnih spletnih straneh družbe dostopno še najmanj pet let.


Uprava 
Juteks d.d.

Pripeti dokumenti: