Vpis spremembe uprave v sodni register

13. 7. 2011

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Juteks d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Juteks d.d. je 13.7. 2011 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Celju o vpisu spremembe podatkov, št. sklepa Srg 2011/26797 z dne 13. 7. 2011.

V skladu z navedenim sklepom se v sodni register vpiše sprememba podatkov o zastopnikih družbe:

Kot edini zastopnik družbe se kot predsednik uprave vpiše Štiherl Dušan, ki je nastopil mandat 1.7.2011.

Dosedanjemu zastopniku, Milivoju Dolarju, je pooblastilo za zastopanje družbe prenehalo 30.6.2011.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe