Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Juteks in družbe Juteks d.d. za prvo polletje 2011

25. 8. 2011
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Juteks d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Juteks, proizvodnja talnih oblog, d.d. (skrajšana firma: Juteks, d.d.), Ložnica 53 a, Žalec

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen in 112. člen (polletno poročilo)

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Juteks in družbe Juteks d.d. za prvo polletje 2011 je na svoji 56. seji dne 25.8.2011 potrdil nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Dušan Štiherl
Predsednik uprave