Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

23. 1. 2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Juteks  d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Juteks d.d.  je 23.1.2012 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Celju o vpisu spremembe podatkov, št. sklepa Srg 2012/785 z dne 20.1.2012.


V skladu z navedenim sklepom se  v sodni register vpiše sprememba  podatkov o zastopnikih družbe.

 

Poleg obstoječega zastopnika se vpiše nov zastopnik družbe, in sicer Jure Zupin, član uprave, ki družbo zastopa skupaj s predsednikom uprave. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe Juteks d.d., www.juteks.si, najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe