Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi Skupine Juteks in družbe Juteks d.d. za leto 2011

10. 4. 2012
V skladu s 373. in 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Juteks d.d. objavlja nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze skupine Juteks in nerevidirane računovodske izkaze družbe Juteks d.d. za leto 2011. Računovodski izkazi so v prilogi. Nadzorni svet se je z nerevidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi Skupine in krovne družbe seznanil na včerajšnji seji. Nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2011 bo družba dne 31.03.2012 predložila Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. To obvestilo, vključno z nerevidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi za leto 2011, bo od današnjega dne dalje objavljeno tudi na naši spletni strani http://www.juteks.si in bo na javnih spletnih straneh družbe dostopno še najmanj pet let. Uprava Juteks d.d.

Pripeto poročilo: